My Image

Vedtekter

§1 Formål
Foreningens skal bidra til at Hoppbakkelia og området rundt blir et trivelig og godt boligområde med velfungerende servicefunksjoner.

§2 Kontingent
Kontingenten for hvert år fastsettes av årsmøte.

§3 Styret
Styret består av fem (5) medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett (1) styremedlem pluss ett (1) varamedlem.

Styreleder velges for ett (1) år av gangen, styremedlemmer for to (2) år av gangen og varamedlem for to (2) år av gangen. Velges på årsmøte hvert år. Valgkommiteèn består av to (2) medlemmer og velges på årsmøtet.

§4 Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. Innkalling skal sendes til medlemmene 4 - fire - uker før årsmøte og saker til årsmøte skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøte. Innkalling til alle møter (inkl. årsmøter) skal være skriftlige.

§5 Stemmerett
 Alle medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.

§6 Vedtektsendring
Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles av årsmøtet og krever to tredjedels (2/3) flertall. På årsmøtet fremlegges revidert regnskap. Revisorer og flaggansvarlig velges på årsmøtet.

§7 Styrets fullmakter
Styret har fullmakt til å velge de nødvendige arbeidskommiteèr.

§8 Prokura
Formann og kasserer har fullmakt til å tegne foreningen alene eller sammen.

§9 Oppløsning
Oppløsning av Hoppbakken velforeningl foretas på årsmøtet med minimum tre fjerdedels (3/4) flertall. Fordelingen av vellets aktiva avgjøres av årsmøte med 3/4 flertall. Aktiva sperres i 5 - fem - år. I den hensikt å finansiere en eventuell ny velforening.


Andre regler

Korona

Koronainfo 2020.01.pdf

Bålbrenning
Å tenne kaffebål i skogen er tillatt i perioden fra 15. september til 15. april. Om sommeren er det forbudt. Bråtebrenning er forbudt hele året.

I de første ukene etter 15. september og de siste ukene før 15. april får kommunen mange henvendelser fra personer som er plaget av at det brennes trevirke, halm, hageavfall eller lignende i nærområdet. Slik bråtebrenning er forbudt.

Det kan dessverre virke som om mange tror bråtebrenning er tillatt i perioden det er lov å brenne bål. Men det er altså ikke tilfelle, og kommunen henstiller sterkt til at dette respekteres.

I vår kommune gjelder et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette er regulert i en egen forskrift. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Dersom det ikke er til hinder for formålet med forskriften eller annet lovverk (f.eks. brannloven, friluftsloven og kommunehelsetjenesteloven) er det likevel tillatt med:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser
  • «Kaffebål» utenom tettbygd område
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn innen­dørs, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs
  • Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk, jf. Statistisk sentralbyrås tett­stedsavgrensning
  • St. Hans-bål (Si gjerne ifra til alarmsentralen, men du trenger ikke å søke)

Eventuell søknad om dispensasjon fra forbudet sendes Kommunen ved driftsingeniøren.

Vanningsrestriksjoner

Restriksjonene gjelder fra 02-06-2017 til 01-09-2017.

Det er tillatt å vanne blomster og planter/busker med en slange som holdes i hånden.

Dispensasjon vil bli gitt for nysådd plen.

Jordbruksvanning tillates ikke uten spesiell tillatelse fra Kommunen.

Hagevanning tillates kun med en spreder pr. hage i høyst tre timer på følgende dager:

Mandag og torsdag • 17:00-20:00

Øvre del av hoppbakken (fra og med hus nr 60) 

Oddetall

———————————-

Mandag og torsdag • 20:00-23:00

Øvre del av hoppbakken (fra og med hus nr 60) 

Partall pluss nye tomter som ikke har fått nummer

———————————-

Tirsdag og fredag • 17:00-20:00

Nedre del av hoppbakken (til og med hus nr 59) 

Oddetall

———————————-

Tirsdag og fredag • 20:00-23:00

Nedre del av hoppbakken (til og med hus nr 59) 

Partall pluss nye tomter som ikke har fått nummer

———————————-

Onsdag og lørdag • 17:00-20:00

Unnarennet

Oddetall

———————————-

20:00-23:00

Unnarennet

Partall pluss nye tomter som ikke har fått nummer

———————————-

Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen samt nyanlagte busker og hekker. Søknad om dispensasjon sendes til Kommunen ved kommuneingeniøren.

Kontroll vil bli gjennomført.

Kjøring på ubrøytet vintervei
Vi minner om reglene for kjøring på ubrøytet vintervei. Vi får hvert år klager fordi traktor eller ATV har kjørt i stykker løyper på skogsveiene innover mot Utabøgda. Det er ikke tillatt å kjøre på ubrøytet vintervei.

For mer informasjon klikk her: Vintervei